Gastblog: De transitievergoeding en hoe zet je deze in voor je loopbaantraject tijdens en/of na je dienstverband?

Gastblog: De transitievergoeding en hoe zet je deze in voor je loopbaantraject tijdens en/of na je dienstverband?

Gastblog: De transitievergoeding en hoe zet je deze in voor je loopbaantraject tijdens en/of na je dienstverband?

De tijd van zekerheid en "lifetime employment"ligt ver achter ons.

Sinds 1 juli 2015 is het Nederlandse arbeidsrecht drastisch veranderd. Onderdeel hiervan is de betaling van de zogenaamde transitievergoeding. Dit betreft een vergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer na opzegging (door middel van een ontslagvergunning via het UWV) of ontbinding (door middel van een uitspraak van de rechter) van de arbeidsovereenkomst. Ook als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd door de werkgever, moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan de werknemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het beëindigen van het dienstverband of om de zoektocht naar een andere baan te vergemakkelijken voor de werknemer en te investeren in nieuwe loopbaanstappen.

Recht op een transitievergoeding

Wanneer het dienstverband na twee jaar als gevolg van een opzegging of ontbinding door de werkgever is beëindigd danwel niet is verlengd door de werkgever, dan maakt de werknemer aanspraak op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer het dienstverband heeft opgezegd, op zijn verzoek is ontbonden of op zijn initiatief niet is voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van werkgever.

Geen transitievergoeding

  • Als de werknemer is ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (tenzij de rechter hier anders over beslist).
  • Als er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
  • Als er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering aan de kant van werkgever.
  • Als er sprake is van een cao waar een gelijkwaardige voorziening in staat beschreven (de aanspraak op een bovenwettelijke uitkering is hier een voorbeeld van).
  • Als de werknemer onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur per week werkzaam is.
  • Als er een einde aan het dienstverband is gekomen wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
  • Als het tijdelijke dienstverband vóór een einde van rechtswege is/wordt opgevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst, die binnen zes maanden na ondertekening ingaat na het eindigen van het vorige contract.

Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is in het kort als volgt: een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot 10 jaar en een halve maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. De transitievergoeding kan niet hoger zijn dan EUR 75.000,- bruto of maximaal een bruto jaarsalaris als dat hoger is. Het maakt niet uit of het om één of meer arbeidscontracten gaat. Als de werknemer tussentijds uit dienst is geweest, wordt de duur van de contracten opgeteld mits de tussenpoos niet langer is dan 6 maanden.

Mogelijkheden met de transitievergoeding

De transitievergoeding kan dus vrij besteed worden door de werknemer. Hij kan de vergoeding dus naar keuze gebruiken in aanvulling op een eventuele uitkering maar ook voor een vakantie, studie, persoonlijke ontwikkeling of een loopbaantraject. Wanneer de werknemer weet dat hij (een deel van) de transitievergoeding aan een cursus, studie of loopbaantraject wil besteden, tijdens zijn dienstverband zou hij zijn werkgever kunnen vragen of deze bereid is de factuur daarvoor te betalen en te verrekenen met de transitievergoeding. Dit kan een bruto/netto voordeel opleveren voor de werknemer; over de te ontvangen transitievergoeding dient hij immers belasting af te dragen.

Transitie- en inzetbaarheidskosten

De werkgever heeft onder voorwaarden het recht om transitie- en inzetbaarheidskosten af te trekken van de transitievergoeding. Transitiekosten zijn kosten die gemaakt zijn in verband met (dreigend) ontslag gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor (om)scholing of kosten voor outplacement. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband houden met de bevordering van de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Het gaat dan alleen om cursussen of opleidingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige functie van de werknemer. De inzetbaarheidskosten moeten in een periode van vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt, tenzij partijen een andere periode overeengekomen zijn. Andere inzetbaarheidskosten die gemaakt worden voor het vervullen van de huidige functie of kosten die zien op het functioneren danwel de re-integratie van de werknemer mogen dus niet van de transitievergoeding worden afgetrokken.

Dit is een gastblog van Aantjes Advocaten. Aantjes Advocaten is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van ontslag, het wettelijk ziektetraject, reorganisatie, medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden en mediation. Meer informatie over de mogelijkheden vindt je hier

100%IK helpt bij outplacement, loopbaanvragen (loopbaancoaching) of balansvragen (burn-out coaching). In onze trajecten ben jij de leider en jij voert de regie. Wij reflecteren met je en geven je tools, gereedschap, kennis en netwerk om het mogelijk te maken. Voor meer informatie over outplacement en carriere coaching klik je hier.

 1